Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Domokos & Partners Kft kezelje,- a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a GLS futárszolgálat megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében az Eladó az alábbi adatokat adja át a futárszolgálat részére: Név, Szállítási cím, Telefonszám E-mail cím, Megrendelés száma. A GLS futárszolgálat és megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli!

Megrendelésének leadásával Ön a Domokos & Partners Kft vásárlója lesz.

A macarondress.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Domokos & Partners Kft. Az Üzemeltető – a továbbiakban egységesen: Domokos & Partners Kft.  – garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók (a továbbiakban egységesen: Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.

I. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

1. A weboldal látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal szolgáltatásainak, információinak igénybevételekor önkéntesen aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és feltétel nélkül elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban és egyéb, a webshop használata során alkalmazott egyes nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal használata során egyidejűleg önkéntesen adatot is szolgáltat, amely részben automatikusan, részben a weblapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

3. A Domokos & Partners Kft. kijelenti, hogy a macarondress.hu weboldal felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve szerződött partnere kezeli.

4. A Domokos & Partners Kft a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Ezen időtartam legfeljebb az ügyfél általi leiratkozás időpontjáig tarthat. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Domokos & Partners Kft és szerződött partnere olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

5. A Domokos & Partners Kft a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Domokos & Partners Kft minden esetben tájékoztatta az adatfelhasználás céljáról, módjáról, időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő (megbízott) igénybevételéről és az esetleges későbbi adatátadási szándékról; az adatkezelésre jogosult szerv vagy személy nevéről és címéről, valamint arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni; biztosítja továbbá az érintett számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja.

7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Domokos & Partners Kft által ajánlott, vagy közvetített termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva – a maga részéről is kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezelő közvetlen üzletszerző szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult.

8. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

9. A Domokos & Partners Kft nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót emailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.

10. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Domokos & Partners Kft.-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

11. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve a webshop működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

12. Bár a webshop összeállításakor a Domokos & Partners Kft kellő gondossággal járt el, nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a weboldalon lévő vagy a weboldalon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Domokos & Partners Kft közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A weboldalon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a webshop nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

13. A Domokos & Partners Kft nem vállal semmilyen felelősséget a webshop tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A weboldalon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a weboldalról vagy a weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

14. A Domokos & Partners Kft szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.

15. A Domokos & Partners Kft a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – szerződött partnerén kívül további fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

16. A Domokos & Partners Kft szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Domokos & Partners Kft nem vállal felelősséget.

17. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.

18. A macarondress.hu webshopban látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Domokos & Partners Kft.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

19. A Domokos & Partners Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Domokos & Partners Kft jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

20. A Domokos & Partners Kft a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

21. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, vagy a jóerkölcs követelményeivel.

22. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

II. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

1. A webshop szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció.

2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) szerződött partneren kívül további fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

3. A Domokos & Partners Kft nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Domokos & Partners Kft tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, a Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

4. A Domokos & Partners Kft kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait, illetve a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezeléséhez önkéntesen és határozottan hozzájárul.

6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a Domokos & Partners Kft nem vállal felelősséget.

9. A Domokos & Partners Kft fenntartja a jogot, hogy a webshop mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, illetve felfüggessze.

Miért a MACARON DRESS?

- különleges fekete koktélruhák

- kis fekete ruhák

- csillogó fekete partyruhák

- fekete csipkés ruhák

- fekete alkalmi ruhák

- csak kiváló minőségű kis fekete ruhákat kínálunk

- különféle szabású elegáns darabokat értékesítünk

- minden kis fekete ruhát ellenőrzünk, selejtes ruhákat nem árulunk

- minden kis fekete ruha készleten van

- különböző méretű modellek mutatják be az egyes fekete koktélruhákat

- a fekete ruhák méretválasztását részletes információkkal segítjük

- segítünk választani a fekete ruhák közül, kérdésére 24 órán belül válaszolunk

- 14 napos pénz-visszafizetési garancia

 

MACARON DRESS| Fekete koktélruha |Kis Fekete Ruha| Partyruha

Macaron Dress | Online fizetés

Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány
Biztonságos fizetés
Pénz - visszafizetés 14 napig garantálva
Pénz - visszafizetés
14 napig garantálva
Minden ruha raktáron
Minden ruha raktáron
Gyors házhoszállítás
Gyors házhoszállítás

Kapcsolat

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Domokos & Partners - Grafikai st�di�

Log In or Register